Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Memurların devlet memurluğu statüsünü düzenleyen kurallara uymamaları nedeniyle, kurum düzenini bozan fiillerine, "disiplin suçu" haklarında yürütülen soruşturmaya "disiplin soruşturması" uygulanan idari yaptırıma da "disiplin cezası" denilmektedir. Disiplin cezasını gerektiren fiil aynı zamanda Ceza Kanunu uyarınca bir suç olabilir. Bu durumda her iki soruşturma birbirinden bağımsız bir şekilde yürütülür, sonuçlar birbirini etkileyebilir.

Disiplin cezaları memura görevinde ve davranışlarına daha dikkatli olması gerektiğini yazıyla bildirilmesi şeklinde "uyarma" ile gerçekleşebilir. Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazıyla bildirilmesi "kınamadır". Memurun brüt aylığından 1/30 1/8 arasında kesinti yapılmasına "aylıktan kesme" denmektedir. "Kademe ilerlemesinin durdurulması" ise bir diğer disiplin cezasıdır. Bu cezada fiilin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 ile 3 yıl arasında durdurulması ifade edilmektedir. "Devlet memurluğundan çıkarma" ise bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları Disiplin Amirleri tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler ilk disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde valiler tarafından verilir. Devlet memurluğundan çıkarma cezası ise amirlerin bu yoldaki isteği üzerine memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu kararı ile verilir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı kabul veya reddeder. Red halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Disiplin soruşturmasının usulü; soruşturmanın açılması, soruşturmanın gerçekleştirilmesi, memurun savunmasının alınması, soruşturma raporunun hazırlanması, disiplin cezası karar aşaması ve tek disiplin suçuna tek ceza verilmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Disiplin cezalarına karşı başvuru yolları iki şekilde olmaktadır; itiraz ve dava açma.

İtiraz, uyarma, kanama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna yapılabilir. İtirazda süre 7 gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir. İtiraz mercileri 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü halinde disipline amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler. disiplin cezalarına karşı idari yargı yolu ise dava başvuru yolunu ifade etmektedir.

Disiplin cezalarının uygulanması ise cezanın verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası, cezanın veriliş tarihini takip eden ay başında uygulanır. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine, devlet memurluğundan çıkarma cezası ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca Daire Başkanı kadrolarına, Daire Başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.

Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir, memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, diğer cezaların uygulanmasından 10 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesini isteyebilir. Memurun yukarıda yazılan süreler içerisindeki davranışları bu isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse isteğinin yerine getirilmesine karar verilerek bu karar özlük dosyasına işlenir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kavuşturması açılması kanunla belirlenen istisnalar dışında kanunun gösterdiği idari merciin verdiği izne bağlıdır.
Sylviawirginia99 - 30 Haz 2022 (03:05)
Sylviawirginia99 - 30 Haz 2022 (03:05)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
apple podcast yöneticiniz uygunsuz içeriği kapatmış 2 sonuç
2
inşaat filiz nedir 1 sonuç
3
online eğitim Hindistan 1 sonuç
4
Rümeysa ARSLAN 2 sonuç
5
bebek isim önerileri 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı