Sonuçlar Ansiklopedi (0)
1 Sonuç
SIRALA
  1. En iyi cevaplar
  2. En yeni
Yaz Topluluğa Sor
Bu dönemdeki Türk edebiyatını iki ana başlıkta ele almak mümkündür. 1923 ve 1940 dönemini daha çok Milli Edebiyat etkisinin devam ettiği dönem olarak niteleyebiliriz. Sanatçıların çoğu ilk eserlerini Milli edebiyat döneminde vermiş, olgunluk eserlerini ise bu yıllarda kaleme almışlardır. Kurtuluş Savaşı'nın ve etkilerinin eserlere konu edindiğini görebiliriz. Memleket edebiyatı düşüncesiyle Anadolu'ya yönelim bu dönemde de etkisini sürdürmüştür. Manevi değerlerin ön planda tutulduğu mistik ruhçu bir anlayış ortaya çıkmış; şiirde Necip Fazıl, romanda Peyami Safa bu anlayışa öncülük etmiştir. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı Cumhuriyet döneminde de eser vermeye devam etmiş fakat bu iki sanatçı memleket edebiyatı anlayışından uzak kalarak aruz ölçüsü ve divan şiiri geleneği ile sembolizmin izlerinin görüldüğü şiirler yazmıştır. Öz şiir anlayışı ile bireysel ve lirik konulara ağırlık veren Cumhuriyetin ilk edebi topluluğu olan Yedi Meşaleciler bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu dönem sanatçıları sade ve anlaşılır bir dille hatta öztürkçecilik anlayışı ile eser vermeye çalışmışlardır.

1940 ve sonrasındaki dönemde ise Anadolu'ya açılma eğilimi daha da yaygınlaşmış Anadolu'nun köy ve kentleri çeşitli sorunlarıyla eserlerin konusu olmuştur. Anadolu'daki eğitim kurumlarında yetişen sanatçılar, içinde yetiştikleri toplumun sefaletini, geri kalmışlığını, sorunlarını eserlerine aktarmışlardır. Bu sorunların başında köyden şehre göç, bu göçün yarattığı gecekondu, varoş hayat ve köylü kentli çatışması, tarımda makineleşmenin doğurduğu toprak kavgaları, ırgat-ağa çatışması, sanayileşmenin yarattığı işçi-patron ilişkileri yer almaktadır. 2 Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan sosyal bunalımlar bazı aydınlarımızın maddeci Batı uygarlığına yönelmelerine sebep olur. Milli ve manevi değerleri sarsılan, din ve gelenekle ilişkisi zayıflayan nesiller karamsarlığa düşünce, aydın-halk kopukluğu artmaya başlar. Bütün bu değişimler ve 1940 sonrası siyasi sosyal gelişmeler, Türk aydınlarını ve edebiyatını da etkilemiştir. 1940'dan sonra birçok sanatçımız, batılı realist ve natüralistleri özellikle toplumcu gerçekçilik akımını örnek almıştır. Roman ve hikayede toplumcu gerçekçi, psikolojik modern eğilimlerin olduğu eserler yoğunluktadır. 1940 sonrası şiirinde ölçü, uyak, bent gibi biçimsel unsurlar kırılmış ve serbest ölçüyle yazma eğilimi büyük ilgi görmüştür. Şiirde belirgin bir anlayış hakim olmamış, bunun yerine Birinci Yeniler, İkinci Yeniler, serbest nazım ve toplumcu şairler gibi değişik şiir eğilimleri ortaya çıkmıştır. Bunların dışında herhangi bir topluluğa bağlı olmayıp bağımsız diyebileceğimiz birçok şairde eser vermeye devam etmişlerdir.

Cumhuriyete kadar sanatçılarımızın çoğu İstanbul'un varlıklı çevrelerinden çıkmasına karşılık Cumhuriyetle birlikte bu durum değişmiş Anadolu'nun köy kökenli yoksul kesiminden de sanatçılar aydınlar yetişmeye başlamıştır. Bu da Anadolu köy ve kasabalarının yani Anadolu coğrafyasının ve insanının gerçek anlamda edebiyatta yer bulmasına olanak sağlamıştır. Milli edebiyat akımının çoğu sanatçısı en önemli eserlerine Cumhuriyet döneminde vermiştir. Bu yüzden Cumhuriyetin kuruluşundan 1940 yılına kadar eser veren sanatçılar bir önceki dönem olan milli edebiyat akımının ve Kurtuluş Savaşı'nın etkisiyle halka doğru yönelerek yerli konuları işlemişlerdir. 1940'tan sonra ise toplumcu gerçekçi bir anlayış ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet dönemi edebiyatı genel olarak cumhuriyetin getirdiği değerler sistemini yansıtmış, bu değerlerin temelinde milliyetçilik ve medeniyetçilik ön planda olmuştur. Tanzimattan cumhuriyete kadar tartışılan pek çok sorun Atatürk ilke ve inkılaplarında karşılığını bulmuştur. Sanatçılar eserlerinde milli ve toplumsal sorunların yanı sıra Atatürk inkılapları, tabiat güzellikleri, aşk, gurbet, ölüm, köy, kasaba, kent insanlarının sorunları gibi çeşitli temalara yer vermişlerdir. Batıdan alınan roman, hikaye, tiyatro gibi türlerde büyük gelişmeler sağlanmış; bu türlerde Batı standartlarında ürünler ortaya konmuş ayrıca eleştiri, deneme, makale, fıkra, biyografi, günlük gibi türlerde teknik yönden de başarılı eserler verilmiştir. Uluslararası düzeyde sanatçılar yetişmiş, birçok sanatçımızın eseri yabancı dile çevrilmiştir. Klasisizm, romantizm, realizm gibi akımlardan farklı olarak; sürrealizm, fütürizm, varoluşçuluk, dışavurumculuk, sezgicilik gibi akımlar eserlerde görülmeye başlanmıştır. Siyasi dalgalanmalar, askeri darbeler, teknolojik ilerleme, fabrikaların artması, köyden kente göçün doğurduğu köylü kentli çatışması, bu dönem edebiyatını her yönüyle etkilemiştir. Dilde sadeleşme çabaları başarıya ulaşmış, yazı diliyle konuşma dili arasındaki fark ortadan kalkmış, eserlerde sade bir dil kullanılmıştır. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi ve okuma oranının artması Bu dönem eserlerinin halk tarafından anlaşılmasını sağlamıştır. Şiirde aruz ölçüsü Yahya Kemal, Ahmet Haşim gibi çok az şairlerce kullanılmış, ağırlıklı olarak hece ile şiirler yazılmış ve 1940'lı yıllardan sonra serbest ölçüsüyle yazma eğilimi artmıştır. Şiirde günlük konuşma dili kullanılmış, içerik yönüyle zenginleşen ve toplumsal konulara yer veren şiir biçimce daha da serbestleşmiştir. Bu dönemden itibaren farklı edebi topluluklar gruplar ve eğilimler ortaya çıkmıştır.

Bunlardan ilki 1928'de ortaya çıkan Yedi Meşalecilerdir ikinci topluluk ise Birinci Yeniler diğer ismiyle Garipçilerdir. Bunları İkinci Yeniler, Hisarcılar, Maviciler, Toplumcu Gerçekçiler gibi topluluklar takip etmiştir. Edebiyatımız özellikle 1960 sonrasında toplumcu gerçekçi bir karakter kazanmış birçok sanatçı ideolojik bir yaklaşımla belli bir düşüncenin sözcülüğünü yaparak; sınıf ayrımı, ezilmiş kesim, işçi sınıfının hakları, köylü kentli çatışması gibi konulara ağırlık vermiştir. Roman ve hikaye de halkın gerçek yaşamı ele alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında olay ağırlıklı Maupassant tarzı hikaye etkili olmuş; daha sonra durum öyküsü denilen Çehov tarzı hikayeler ağırlık kazanmıştır. Hikayelerde siyasi ve sosyal konuların yanında bireysel temalara da yer verilmiştir.
Sylviawirginia99 - 4 Tem 2022 (00:04)
Sylviawirginia99 - 4 Tem 2022 (00:04)

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Yanıtla
Doğrulanmış Veri
"Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı" için diğer sonuçlar

1 adet sonuç bulundu.

Kullanıcılar ve Sayfalar

2 adet kullanıcı bulundu.

  • Anonim
Cevap yazmak için oturum aç
Paylaş
Editörde kullanabileceğiniz etiketler şu şekildedir;
Kullanım Önizleme
*kalın metin* kalın metin
__eğik metin__ eğik metin
--çizili metin-- çizili metin
> Alıntı
Alıntı
##Başlık##

Başlık

^Site içi arama yap^ Site içi arama yap
Tamam

1
apple podcast yöneticiniz uygunsuz içeriği kapatmış 2 sonuç
2
inşaat filiz nedir 1 sonuç
3
online eğitim Hindistan 1 sonuç
4
Rümeysa ARSLAN 2 sonuç
5
bebek isim önerileri 1 sonuç
Daha fazla göster
Kopyalandı